web Design & App Development Service

We will work to make your ideas and wishes come true in the digital world

Tajaajila web Design

Yeroo ammaa website (marsaariitiin) Namoota dhuunfaaf ykn Dhaabbataaf hedduu barbaachisaadha. Namni/dhaabbatni tokko online irratti bakka tajaajila isaa itti beeksifatuu fi Qabiiyyee isaa ol kaayatu qabaachuu qaba jennee amanna.

Tajaajila App Development

Yeroo ammaa bilbila ammayyaa keenya hunda irratti kan argamu gosa App/moosaajii hedduutu jira. Guyyaa tokko osoo gosa App akkanaa jiraatee jettee yaaddee beektaa? Qabiiyyee gosa adda addaa Harkaa qabdaa? Nuti yaadaafi hawwii kee dhugoomsuf ni hojjanna.